Aviso legal

FUNDACIÓN BELARMINO FERNANDEZ IGLESIAS (en diante “a entidade”), con domicilio en PAZO DE RIVAS, 66 – ROSENDE, 27460, SOBER (LUGO), e con CIF G27202555, inscrita no Rexistro de Fundacións de interese galego da Consellería de cultura, educación e ordenación universitaria da Xunta de Galicia co número 1996/1 (número 177) na sección correspondiente á Consellería de cultura, educación e ordenación universitaria, subsección de Educación. INFORMA:

A utilización do nome de dominio fundacionbelarminofernandez.com se encontra debidamente rexistrado pola entidade, con todas as garantías, tal e como dispón na Lei 34/2002, de 11 de Xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico. Non obstante, ponse de manifesto a plena adecuación dos presentes Términos Legais á normativa vixente en materia de Protección de Datos, Comercio Electrónico, Condicións Contratación, Propiedade Intelectual e demais disposicións subsidiarias.

 1. ACEPTACIÓN DOS TÉRMINOS LEGAIS
  • O acceso a este sitio web a súa utilización en cualquera forma implica a aceptación de todas e cada un dos presentes Términos Legais, reservándose a entidade o dereito a modificalos en cualquera momento. En consecuencia, será responsabilidade de todo visitante e/ou Usuario, a atenta lectura dos Términos Legais de uso vixente en cada unha das ocasións en que acceda a este sitio web, polo que, si éste non está de acordo con cualquera dos mesmos aquí dispostos, deberá absterse respeto ao uso da presente páxina web.
 1. OBXECTO
  • Por medio da web fundacionbelarminofernandez.com, facilítase aos Usuarios o acceso a diversos contidos, servizos, información e datos (os “contidos”), postos a súa disposición. A entidade reservase o dereito de modificar en cualquera momento a presentación, configuración e localización da páxina web, así como os contidos, produtos e servizos nel dispostos.
 2. CONDICIÓNS DE ACCESO
  • O acceso á información dos distintos produtos e servizos existentes no sitio web, así como a súa navegación será libre e gratuita non esixíndose por tanto aos Usuarios o pertinente rexistro coa consecuente entrega do seus datos persoais, nin a utilización de claves ou contrasinais.
  • Cando para o acceso a determinados contidos ou servizos sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, os Usuarios garantirán a súa veracidade0, exactitude, autenticidade e vixencia. A entidade, dará a ditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nos términos indicados na sección de Política de Protección de Datos.
 3. CONDICIÓNS DE UTILIZACIÓN
  • O Usuario comprométese a facer un uso adecuado e lícito do sitio web así como dos contidos e servizos, de conformidade coa lexislación aplicable en cada momento, os Términos Legaies do sitio web, a moralidade e bos costumes xeralmente aceptados e o orden público. O Usuario deberá absterse de:
   • Facer un uso non autorizado ou fraudulento do sitio web e/ou dos contidos con fins ou efectos ilícitos, proibidos nos presentes Términos Legais, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de cualquera forma podan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en cualquiera equipo informático.
   • Acceder ou intentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do sitio web, sen cumprir as condicións exigidas para dito acceso.
   • Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do sitio web, dos seus proveedores ou de terceiros.
   • Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos da empresa, dos seus proveedores ou de terceiros.
   • Intentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos da entidade, terceiros proveedores e outros Usuarios.
   • Reproducir ou copiar, distribuir, permitir o acceso do público a través de calquer modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización expresa do titular dos correspondentes dereitos ou elo resulte legalmente permitido.
   • Suprimir, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos identificativos dos dereitos da entidade ou de terceiros incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismo de información que poidan insertarse nos contidos.
   • Intentar obter datos personais distintos aos que está autorizado a coñecer, empregando para elo medios ou procedimentos ilícitos, fraudulentos ou que poidan causar calquer tipo de dano. (Véase Virus, troyanos, bug´s, Worms, etc).
   • En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou por a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxen, fotografías, grabacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:
    • De calquera forma sexa contrario, menosprecie ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados Internacionais e no resto da lexislación;
    • Induzca, incite ou promova actuacións delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas ou en xeral, contrarias á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptadas ou ao orden público;
    • Induzca, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;
    • Incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ao orden público;
    • Induzca ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor;
    • Induzca ou incite a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico;
    • Encóntrase protexido pola lexislación en materia de protección intelectual ou industrial pertencente á entidade ou a terceiros sen que fose autorizado o uso que se pretenda facer;
    • Sexa contrario ao honor, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxen das persoas;
    • Constitúa calquera tipo de publicidade;
    • Inclúa calquera tipo de virus ou programa que impida o normal funcionamiento do sitio web.
  • Cando para o acceso a determinados contidos ou servizos sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, os Usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. A entidade, dará a ditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nos termos indicados na sección de Política de Protección de Datos.

5. RESPONSABILIDADES

  • A entidade non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e informacións contidas nas páxinas da entidade, que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que están fuera de su contro.
  • A entidade, poderá interrumpir o servizo ou resolver de modo inmediato a relación co Usuario se detecta un uso do seu Portal ou de calquera dos servizos ofertados no mesmo son contrarios aos presentes Términos Legais.
  • A entidade, pon a disposición dos Usuarios unha dirección de correo electrónico cpr.belarmino@edu.xunta.es para que calquera contido que poida afectar á actividad de outros usuarios sexa posto de manifesto, coa vontade de rectificar o mesmo en caso de ser apropiado.
  • A entidade, non se fai responsable por danos, perjuicios, pérdidas, reclamacións ou gastos, producidos por:
   • Interferencias, interrupcións, fallos, omisións, avarías telefónicas, retrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas líñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa axena ao control da entidade;
   • Intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquer tipo e a traverso de calquer medio de comunicación, tales como virus informáticos ou culequera outros;
   • Abuso indebido ou inadecuado das páxinas web da entidade;
   • Erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas do mesmo. Os administradores da entidade reservan o dereito de retirar, total ou parcialmente, calquera contido ou información presente na web.
  • A entidade, exclúe calquera responsabilidade polos danos e perjuicios de toda natureza que poideran deberse á mala utilización dos servizos de libre disposición e uso por parte dos usuarios da Web. Asemesmo, a entidade queda exonerada de calquera responsabilidade polo contido e informacións que poidan ser recibidas como consecuencia dos formularios de recollida de datos, estando os mesmos únicamente para a prestación dos servizos descritos ofertados pola entidade; Servizos tales como comercio online e solicitude de presupostos. Por outro lado, en caso de causar danos e perxuicios por un uso ilícito ou incorrecto de ditos servizos, o usuario poderá ser reclamado pola entidade por ditos danos ou perxuicios causados.

6. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

  • O Usuario recoñece e acepta que todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos e/ou calquera outros elementos insertados na páxina, son propiedade exclusiva da entidade e/ou de terceiros, quen teñen o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico. En ningún caso o acceso á páxina Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial de ditos dereitos, salvo que se estableza expresamente o contrario. Os presentes Termos Legais da páxina Web non confiren aos Usuarios ningún outro dereito de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución ou comunicación pública da páxina Web e/ou dos seus Contidos distintos dos aquí expresamente previstos. Calquera outro uso ou explotación de calequera dereitos estará suxeito á previa e expresa autorización específicamente outorgada a tal efecto pola entidadr ou o terceiro titular dos dereitos afectados.
  • Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imáxenes, programas de ordenador, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste sitio, así como o propio sitio no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola lexislación en materia de propiedade intelectual. A empresa é titular dos elementos
   que integran o diseño gráfico da súa páxina web, menús, botóns de navegación, o código HTML, os textos, imáxenes, texturas, gráficos e calquera outro contido da páxina Web ou, en calquera caso dispón da correspondente autorización para a utilización de ditos elementos. O contido disposto en dita web non poderá ser reproducido nen en todo nen en parte, nen transmitido, nen rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nen en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da citada Entidade.
  • Así mesmo queda proibido suprimir, eludir ou manipular o “copyright” e a entidade, así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismos de información que puidesen conter os contidos. O Usuario de este sitio Web comprométese a respetar os dereitos enunciados e a evitar calquera actuación que puidera perxudicalos, reservándose en todo caso a entidade o exercicio de cantos medios ou accións legais lle correspondan en defensa do seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial.

7. PROTECCIÓN DE DATOS

  • Para utilizar algúns dos Servizos, os Usuarios deben proporcionar previamente certos datos de carácter persoal. Porém, a entidade tratará automatizadamente os Datos Personais en cumprimento co Reglamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 de 27 de Abril de 2016, Porén, o usuario pode acceder á política seguida no tratamento dos datos personais (POLITÍCA PROTECCION DE DATOS) así como o establecemento das finalidades previamente establecidas, ao disposto nas condicións definidas na Política de Protección de Datos que presenta a Web.
8. DURACIÓN E TERMINACIÓN
  • A prestación do servizo do presente sitio Web e os demais servizos ten en principio unha duración indefinida. Non obstante, a entidade, poderá dar por terminada ou suspender calquera dos servizos do portal. Cando sexa elo posible, a entidade, anunciará a terminación ou suspensión da prestación do servizo determinado.
9. FORZA MAIOR
  • A entidade, non será responsable en todo caso da imposibilidade de prestar servizo, se esta se debe a interrupcións prolongadas do suministro eléctrico, liñas de telecomunicacións, confrictos sociais, folgas, rebelión, explosións, inundacións, actos e omisións do Goberno, e en xeral todos os supostos de forza maior.
10. COOKIES UTILIZADAS NESTE SITIO WEB
  • Seguindo as directrices da Axencia Española de Protección de Datos poderá consultar a nosa política de cookies pinchando aquí.
11. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN
  • Os presentes Términos Legais se rigen pola Lei española. Na medida en que así o permita a lei, as partes con renuncia expresa a calquer outro fuero que puidera corresponderlles, acoerdan someterse á xurisdicción dos Xulgados e Tribunais onde recae a razón social da entidade.